1 (edited by Benleno2k 15-02-2020 07:16:42)

Topic: Не могу связать potplayer и svp

Làm báo cáo thuê nội dung của kế toán công nợ
Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ đến bạn nội dung của kế toán công nợ. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuê của Luận Văn Việt.dịch vụ viết báo cáo thực tập

- Các khoản nợ phải thu

Khoản phải thu xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hàng hóa, dịch vụ...mà doanh nghiệp sẽ thu về trong tương lai. Khoản nợ phải thu là một tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi.

Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các khoản nợ mà công ty chưa đòi được và các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. Các khoản phải thu được ghi nhận như là tài sản của công ty vì chúng phản ánh các khoản tiền sẽ được thanh toán trong tương lai. Các khoản phải thu dài hạn sẽ được ghi nhận là tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Hầu hết các khoản phải thu ngắn hạn được coi là một phần của tài sản vãng lai của công ty.

Trong kế toán, nếu các khoản nợ này được trả trong thời hạn dưới một năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh) thì được xếp vào tài sản vãng lai. Nếu hơn một năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh thì không phải là tài sản vãng lai.Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm báo cáo thuê của Luận Văn Việt nhé.

- Các khoản nợ phải trả

Khoản phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác trong và ngoài doanh nghiệp về vật tư, hàng hóa, sản phẩm đã cung cấp trong một khoản thời gian xác định. Khoản phải trả là những khoản mà doanh nghiệp chiếm dụng được của các cá nhân, tổ chức khác trong và ngoài doanh nghiệp.

Nợ phải trả được phân thành hai loại: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.https://linkhay.com/link/2705272/dich-vu-viet-bao-cao-thue-a-100-an-toan-dat-diem-cao

+ Nợ ngắn hạn: Là nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng một năm hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường.

+ Nợ dài hạn: Là nợ mà doanh nghiệp phải trả trong thời gian trên một năm.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm báo cáo thuê của Luận Văn Việt. Về giá làm báo cáo thực tập, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

Re: Не могу связать potplayer и svp

т.к. чудес обычно не бывает, значит вы ставите ffdshow 32-bit, а запускаете potplayer 64-bit. или наоборот...